ZPĚT NA REGIZ HOME

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ročník 7 / 2002

 

Archiv
Články 2002
Články 2003
Články 2004
Články 2005
Články 2006
Články 2007
Články 2008
Články 2009
Články 2010
Články 2011

 


Vážení čtenáři,
Nový REGIZ, ročník 7/2002, poprvé vychází výhradně na internetu. Vedly k tomu důvody ryze ekonomické. Nicméně ochuzeni nebudou ti, pro něž je tištěná verze nezbytností či „pouhou příjemností“. Mohou si vybrané články stahovat ve formátu PDF (v původní tradiční grafické úpravě REGIZu) a číst na monitoru svého (cizího) počítače nebo vytisknout...
Nezanedbatelnou výhodou je možnost stavět časopis postupně; články se zde budou objevovat tak, jak je autoři dodají. Členění bylo obohaceno o AKTUALITY, v nichž Vás budeme informovat o akcích chystaných. Rovněž rubrika Aréna má šanci stát se aktuálním diskuzním fórem, z něhož budou šéfredaktorem vyřazovány jen vyloženě přihlouplé a neadekvátní příspěvky, reakce či dotazy...

Stránky budeme průběžně vylepšovat a zdokonalovat. S ohledem na rozsáhlý archiv a textové zálohy je velmi pravděpodobné, že se zde časem objeví i starší práce z předchozích čísel. V každém případě na tomto místě v dohledné době (díky téměř mamutímu archivu) najdete pravděpodobně nejrozsáhlejší dostupný materiál, týkající se historie i současnosti Lounska.
Veškeré texty a fotografie zveřejněné na těchto stránkách podléhají autorskému zákonu. Pokud je však použijete s uvedením zdroje a autora, je vše v pořádku... :-))


Obsah:
Pohřbené dlažby v Lounech / Antonín Hluštík
Josef Emanuel Hibsch (1852-1940) / Antonín Hluštík
Knihkupecké osudy Aloise Nikla / Ivo Markvart (PDF - 458 kb)
Židovská hudba v Lounské knihovně / Pavel Straka

KRONIKA


V průběhu posledních šesti nebo sedmi let se v Lounech uskutečnila rozsáhlá předlažba většiny ulic, zejména v historickém centru. Při těchto pracích, provázených rekonstrukcí inženýrských sítí a stržením dosavadní kamenné dlažby v ulicích, byly na několika místech nalezeny pozůstatky dláždění, jehož stáří lze odhadovat ne na desetiletí, ale na staletí.

Pohřbené dlažby v Lounech

Kamenné dláždění lounských ulic má velmi starou tradici. Bylo to dáno jednak tím, že král Jan Lucemburský již koncem roku 1335 vydal Lounským latinsky psané privilegium k vybírání dlažebného 1), jednak tím, že v okolí města bylo v okolí města vždy dostatečné množství snadno těžitelného kamene.
Kamenné dláždění nebylo ve 14. století v Čechách zcela běžným jevem. Královské město Louny patřilo po Starém Městě Pražském mezi naše první města, jimž bylo právo vybírat poplatek na pořízení a údržbu pevného povrchu veřejných prostranství uděleno. V citované listině se doslova uvádí, že v Lounech „pro nečistotu a hlubokost bláta lidé po městě nemohou volně choditi a jezditi, nad čímž mnozí se pozastavují a urážejí“.
Tento stav, spojený s vyléváním splašků a držením hnojišť před domy, byl způsoben především geologickým podložím města. To je tvořeno zvětralými křídovými slínovci, jež po deštích vytvářely na povrchu ulic takřka bezednou, rozbřídavou a ulpívavou kaši, promísenou s domovními odpadky, trusem zvířat a dalšími produkty tehdejšího městského života…

Mapka s vyznačením popisovaných míst výskytu staré dlažby v lounských ulicích Hrnčířské (1), Pivovarské (2), Beneše z Loun (3) a Sladovnické (4)

 

 

V lounských městských účetních knihách nacházíme řadu dokladů o pořizování a opravách uliční dlažby, což samo o sobě představuje materiál na obsáhlou studii. Nicméně, přímých dokladů o tom, jak taková historická dlažba v Lounech vypadala, je již jen velmi málo. V poslední čtvrtině 19. století totiž nechala správa města provést rozsáhlou předlažbu, při níž zajisté zanikly mnohé stopy historicky starších dlažeb. Jak uvedeno výše, v nedávné době se přesto některé z nich podařilo zachytit.
Velmi zajímavé poznatky poskytla drobná sonda, kterou před šesti lety vyhloubil Telecom ve snaze opravit nějakou závadu nedaleko jihozápadního nároží budovy bývalého OV KSČ na Komenského náměstí. Shodou okolností byl výkop umístěn v místech, kde se zachovala kvádříková dlažba někdejší Hrnčířské ulice u zaniklého hostince Modrá hvězda (viz mapka).
Při podrobném ohledání výkopu se ukázalo, že pod řádkovou dlažbou z žulových (granodioritových?) kvádříků z první poloviny 20. století jsou ještě dvě starší divoké dlažby z bazaltových kamenů (tzv. „kočičích hlav“ – obr. 1). Datování těchto vrstev, vyskytujících se v intervalech okolo 0,5 m nad sebou až do hloubky okolo 1,75 m, není snadné.

 

Obr. 1. Řez stěnou výkopu v ústí bývalé Hrnčířské ulice do Komenského náměstí, kde byly pod kostkovou žulovou dlažbou dokumentovány dvě starší vrstvy bazaltového dláždění. Zpracoval autor (1996).


Obr. 2. Řez svrchní částí povrchu Pivovarské ulice u domů čp. 43 a čp. 189 se zachovanými zbytky bazaltového dláždění, pocházejícího pravděpodobně z ;druhé poloviny 19.století. Zpracoval autor (1998).

Přesto lze vyslovit hypotézu, že nejhlubší čedičová vrstva v hloubce asi 1, 3 m pod dnešním povrchem může představovat dlažbu z doby před třicetiletou válkou. Je totiž překryta vrstvou chaoticky promíšené stavební suti, opukových úlomků, hlíny a podsypového štěrku. Některé kusy opuky jeví známky působení ohně, což se projevuje růžovým zabarvením ploch kamenů. Nelze vyloučit, že tato vrstva představuje následek zarovnání povrchu západní části Malého (Pražského) předměstí při odstraňování následků ničivých válečných událostí v první polovině 17. století, kdy byly Louny několikrát vypáleny a takřka srovnány se zemí..
Vyšší (mladší) vrstva čedičových kamenů byla zasazena do podsypu z říčního písku a nese stopy poměrně pečlivé práce dlaždičů. Její datování je bez podrobného archeologického výzkumu nemožné. Nelze však vyloučit, že pochází až z druhé poloviny 19. století.
Nejmladší kvádříková dlažba, která do nedávné doby sloužila jako vozovka bývalé Hrnčířské ulice a dnes se ztrácí pod uměle vytvořeným povrchem prostranství Rynečku, pochází pravděpodobně z třicátých let 20. století; tento typ dlažby byl použit na většině veřejných prostranství a do dnešní doby byl pouze udržován. Svědčí o tom mimo jiné i pečlivost, s jakou byla uložena vrstva drobného štětu a podsyp z říčního štěrku nad vyšší divokou bazaltovou dlažbou.


Obr. 3. Pozůstatky bazaltové dlažby v Pivovarské ulici po odkrytí novodobé vějířkové dlažby z žulových kostek. Foto autor (1998).

 

Překrývání starší bazaltové dlažby novým podsypem a kostkovou nebo kvádříkovou zádlažbou nebylo během posledního století v Lounech nijak vzácným jevem. Svědčí o tom zjištění v Pivovarské ulici, kde byla v létě 1998 odkryta bazaltová dlažba v hloubce asi 0, 2 m pod povrchem vějířkové dlažby z žulových kostek. Také v tomto případě byly čedičové kameny vsazeny do podsypu z říčního písku (obr. 2 a 3). Stejná situace byla zaznamenána i před domy čp. 39 a čp. 40 v ulici Beneše z Loun. Je pravděpodobné, že se v obou případech jednalo o dlažbu ze sedmdesátých let 19. století, kdy byly ulice historického středu města důkladně dlážděny 2).
Jinou variantou „pohřbení“ bazaltové dlažby z 19. století bylo její překrytí živičnou směsí. Stalo se tak například v celém průběhu České ulice, kde „kočičí hlavy“ posloužily jako stabilizační vrstva štětu.
Jak taková dlažba z bazaltových „kočičích hlav“ vypadala, bylo donedávna možné spatřit ve svažité části Sladovnické ulice v místech, kde mezi domy čp. 9 a čp. 10 ústila do ulice Žatecké (obr. 4). Také tento dosti vzácný a technologicky zajímavý pozůstatek dlažby z 19. století je již nenávratně ztracen. Nelze však vyloučit, že v některých částech Husovy ulice budou při případné rekonstrukci povrchu vozovky obnaženy podobné plochy, po II. světové válce překryté vrstvou živičného povrchu 3).


Bazaltová dlažba ve svrchní části Sladovnické ulice u jejího ústí do ulice Žatecké; podobný povrch měly mnohé lounské ulice od druhé poloviny 19. do konce první poloviny 20. století. Foto autor (1995).

 

Z uvedeného se zdá, že staré dlažby v Lounech bývaly vždy jen čedičové. Dokumenty a fotografie z 19. století však dokazují, že býval používán také vápnitý glaukonitický pískovec (tzv. „malnický řasák“) a křemence (tzv. „sluňáky“). Zkoumání zachovaných starých dlažeb bývalého královského města Loun pokračuje a nelze vyloučit některá překvapivá zjištění. Ale o tom zase až někdy příště… Antonín Hluštík

Poznámky:
1) Srovnej J. Čelakovský (1895): Codex iuris municipalis, č. 183; pozdější opis privilegia viz též SOkA Louny, Kniha městských privilegií (sign. B 6, folio 2), další citace pak např. R. Wunš (1868), F. Štědrý (1930) a J. Mareš (2000).
2) Záznamy o pořizování nové dlažby v lounských ulicích pocházejí z let 1877 až 1879, kdy za starostů Vidmana a MDr. Frotzela probíhal rozsáhlý ozdravný program, spojený s doplněním kanalizačních řadů, odvodněním povrchu ulic a zřízením vyvýšených chodníků; srov. v SOkA Louny např. zprávy v Haincových Pamětech (sign. I G 42), v usneseních městské rady (sign. A 01), ve farní kronice děkanského chrámu sv. Mikuláše (fond 103/31) aj.; pro dnešní dobu jsou zajímavými také dokumenty o výběrových řízeních na provedení dlažby a reakcích na jejich výsledky, ohlasy kontroly prací jednotlivých firem, diskuse zastupitelstva okolo investičních rozpočtů apod.
3) Díky této silničářské lenosti v době budování tzv. socialismu se možná dozvíme další zajímavé údaje o práci dlaždičů minulosti, i když jsou dnes příležitosti k výzkumu značně omezené; platí to především o Velkém (Žateckém) předměstí, kde díky panelové výstavbě v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století došlo ke zničení většiny použitelných stop.

Zpět na obsah


Ve dnech 3. až 8. června letošního roku se v Teplé u Třebenic, v Ústí nad Labem a v Mariánských lázních konalo zajímavé mezinárodní symposium, věnované 150. výročí narození významného přírodovědce, pedagoga, ale především geologa - profesora Josefa Emanuela Hibsche 1).

JOSEF EMANUEL HIBSCH (1852 – 1940)

Profesor Z. Kvaček a docent J. Ulrych při slavnostním předávání diplomů v ;prostorách Městského muze v ;Ústí nad Labem (foto autor).

Hibsch získal mezinárodní věhlas mimo jiné i na svoji dobu podrobným geologickým a petrografickým výzkumem těles vyvřelých hornin třetihorní neovulkanické oblasti Českého středohoří. Výsledkem jeho úžasné píle bylo například 20 listů geologické mapy 1:25 000, vydávaných postupně v letech 1891 až 1932 a zachycujících Hibschem nalezené, prozkoumané a popsané výskyty nejrůznějších typů hornin a vulkanických útvarů; tyto mapy jsou ještě po mnoha desetiletích cennými podklady, sloužícími geologům i v době počítačů, moderních analytických metod a satelitního snímkování zemského povrchu.
Symposium, pořádané Geologickým ústavem Akademie věd České republiky, Českým geologickým ústavem, Přírodovědeckou fakultou Karlovy Univerzity v Praze a řadou dalších regionálních i zahraničních institucí, bylo setkáním odborníků, zabývajících se řešením příčin vzniku a vývoje vulkanismu ve vztahu ke geologii podkrušnohorských pánví a jim podobných struktur, nazývaných rifty. Během prvních dvou dní jednání vyslechli účastníci symposia přednášky celé řady specialistů zvučných jmen i mladých začínajících badatelů ze střední a západní Evropy, z Velké Británie a ze Spojených států, mezi nimiž nechyběl ani významný dánský geolog profesor H. Sřrensen. Úroveň přednesených příspěvků i vědecká diskuse prokázaly, že taková mezinárodní setkání mohou být i na regionální úrovni velmi kvalitní a podnětná.
Vědecké schůze a oficiální společenská setkání se odbývaly v prostorách Městského muzea a Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Součástí programu první části symposia byla i návštěva basanitové skály Vrkoč, odhalení pamětní desky J. E. Hibschovi v areálu zemědělské a zahradnické školy v Libverdě u Děčína 2) a prohlídka mineralogického musea v rodné obci Homole pod Pannou, otevřeného v bývalé obecní škole při příležitosti 150. výročí badatelova narození 3).

Účastníci symposia Hibsch 2002 v areálu bývalé Zemské hospodářské akademie v Libverdě (foto autor).

Počínaje čtvrtkem 6. června absolvovali účastníci doslova nabitý program terénních exkurzí. V jejich průběhu navštívili tak proslulá místa, jakými jsou například „varhany“ na Panské skále u Kamenického Šenova (tvořené sloupcovitě utuhlou bazaltovou lávou) nebo mariánsko-lázeňské prameny, ale také velmi zajímavou mineralogickou lokalitu ve znělcovém lomu na Mariánské skále (Marienberg) v Ústí nad Labem, ložisko křídových křemenců u Jeníkova – Lahoště, hnědouhelný důl v Bílině (dříve důl Maxim Gorkij), paleontologické naleziště u obce Dětaň na Podbořansku apod.
Průběh symposia Hibsch 2002 naznačil, že v severozápadních Čechách se obnovuje tradice setkání odborníků na geologickou problematiku regionu. Již v minulosti se zde odbývalo několik konferencí o severočeských hnědouhelných pánvích, v roce 2001 pak uspořádalo Regionální muzeum Teplice jednodenní pracovní konferenci o bílinských lékařích Františku Ambroži Reussovi (1761 – 1830) a jeho synovi Augustu Emanuelovi Reussovi (1811 – 1873), dvou významných Hibschových předchůdcích ve výzkumu přírodovědných fenoménů Podkrušnohoří, Českého středohoří a Poohří.
Antonín Hluštík

Poznámky:
1) J. E. Hibsch, syn rolníka Franze Hübsche, se narodil v Homoli pod Pannou (něm. Hummel) 26. února 1852 a zemřel 4. listopadu 1940 ve Vídni; za své zásluhy o výzkum severních Čech byl mimo jiné jmenován mimořádným členem Státního geologického ústavu republiky Československé (1920), čestným občanem Děčína (1925) a čestným doktorem německé techniky v Praze (1931); mimoto se před rozpadem Rakousko-Uherska stal členem Císařské akademie věd, čestným členem a čestným prezidentem vídeňské Mineralogické společnosti a dopisujícím členem vídeňského Státního geologického ústavu; roku 1908 mu byl udělen Řád Františka Josefa I.
2) Původně Zemská hospodářská akademie, na níž Hibsch působil jako profesor od roku 1880, nedávno oslavila 145. výročí svého založení.
3) Muzeum vzniklo péčí obce a za odborné spolupráce s RNDr. N. Krutským a M. Radoněm z Regionálního muzea v Teplicích; expozice je umístěna v přízemních prostorách staré školy, v níž J. E. Hibsch trávil prvních pět školních let svého života.

Zpět na obsah


Redigování vzpomínek Marie Školové Zlonické dětství zvědavé holky se pro mne stalo nevšedním příběhem. Při rozhovorech s autorkou často zaznělo jméno knihkupce Aloise Nikla. Tu tam se přede mnou objevila nějaká niklovská relikvie. Posléze jsem mohl přehlédnout důležitý zlomek Niklova osobního archivu se souborem jedinečných rodinných fotografií. Sestavování úplnějšího portrétu mohlo začít. Díky Aleši Zachovi z Ústavu pro českou literaturu AV jsem získal „nikliana“ z archivu Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Knihkupecké osudy Aloise Nikla

Alois Nikl – první fotografie z 21. 12. 1906

Rodný list
„Narozen 21. června l906 v Čáslavi. Pokřtěn 29. června kaplanem Stanislavem Pospíšilem. Jméno křtěnce: Alois Ignác Nikl. Otec: Nikl,Vincenc, katolík, holič a měšťan v Čáslavi, manželský syn Ignáce Nikla, obchodníka a měšťana v Čáslavi a Františky, rozené Procházkovy. Matka: Růžena, katolička, manželská dcera Viléma Lorence, soukromníka v Čáslavi. Kmotr: Hynek Pfeifer, účetní v Mladé Boleslavi. Porodní bába: Anna Krátká z Čáslavi č. l84.

 

Naše rodina byla od knih
V roce l94l vyplňuje Alois Nikl velmi pečlivě dotazník pro Svaz knihkupců a nakladatelů. Zachovala se též jeho strojopisná varianta. Předejme slovo autorovi. Nechť vypráví sám svůj životopis. Ostatně – jeho styl má jakési starosvětské kouzlo:
„Pocházím ze staré – v Čáslavi po staletí usedlé – vážené měšťanské rodiny. Můj otec byl sedm let na zkušené v Chicagu v Severní Americe. Byl vynikající sběratel památek a všeho, co se týkalo rodného města. Zvláště byl znalcem doby husitské. V jeho knihovně nechyběla snad kniha, která vyšla v Čáslavi. Měl snad úplnou literaturu o Janu Žižkovi a Janu Husovi. Byl za své zásluhy jmenován čestným členem Včely čáslavské. Zemřel v roce l924. Od něho zdědil jsem lásku ke sběratelství a ke knihám, neboť to, co viděl jsem doma, přešlo pomalu do krve. Do bohaté naší knihovny měl jsem přístup od dětství. Moji příbuzní byli také knihkupci a knihaři:
můj strýc Hynek Pfeifer byl knihkupec v Mladé Boleslavi
můj strýc Antonín Cinner byl knihařem v Přerově
můj strýc Bedřich Lorenz byl knihařem v Mladé Boleslavi
můj bratranec Stanislav Pfeifer byl knihařem v Mladé Boleslavi
můj bratranec Josef Pfeifer jest knihkupeckým účetním
můj bratranec František Cinner jest knihkupcem v Moravské Ostravě
můj bratranec Antonín Cinner, předčasně zemřelý, byl knihkupeckým účetním v Přerově.

Portrét tatínka Vincence (Čeňka) Nikla z roku 1889 (vlevo) byl zhotoven v čáslavském Skleněném salonu pro fotografování. Portrét uprostřed dole vznikl v roce 1894, další v roce 1904.

 

Léta učednická
V roce l929 žádá Alois Nikl neúspěšně o udělení „koncese knihkupecké, antikvariátu a prodeje uměleckých výrobků“ v Čáslavi. V textu uvádí: „Dle vysvědčení gymnasia v Čáslavi ze dne 2. září l920 absolvoval jsem 3 třídy gymnasiální.“ To vysvědčení obsahovalo osm dostatečných, dobrou z češtiny a tělocviku a nedostatečnou z nepovinné němčiny. Přestože student „prospěl, řádně ohlásil, že z ústavu vystupuje, i není proč by jinde nemohl býti přijat.“ (Dočítáme se na rubu vysvědčení.)
Na „Vysvědčení na odchodnou“ z II. třídy Kupecké školy pokračovací v Mladé Boleslavi (vydáno v červnu l923) už převažují výborné. Docházka školní byla „velmi pilná“, úprava písemností „velmi úhledná“.

Doba učební od l. září l920 do 30. srpna l923 u firmy Hynek Pfeifer v Mladé Boleslavi
„Jako praktikant u svého strýce Hynka Pfeifera, předčasně zemřelého v roce l934, měl jsem výbornou, ale velice tuhou praxi. Z poměru příbuzenského nekynuly mně pražádné úlevy ani výhody a strýc naučil mne pracovati seriosně a svědomitě. Sám svou osobností dával skvělý a zářivý příklad píle, neboť domohl se z malých počátků vážnosti i majetku. Byl přísný, ale laskavý. Nečinnosti netrpěl ani v krámě, ani v soukromém životě. Bydlil jsem u něho jako člen rodiny. Půjčoval mně odborné knihy a staré ročníky Knihkupeckého oznamovatele. Vzdělával jsem se rád. Se zájmem prohlížel jsem nakladatelské seznamy a bohatý archiv závodu. Ovládal jsem proto dobře novou i starší literaturu. V obchodní škole pokračovací měl jsem vyznamenání. Po vyučení jsem byl u strýce zaměstnán ještě jeden rok. Pak uprázdnil jsem místo svému bratranci Josefu Pfeiferovi, který přišel k nám na praxi.

Babička Františka Niklová navštívila též Skleněný salon pro fotografování (vlevo). Svatební foto rodičů.

 

Od l5. června l924 do 31. března l929 u firmy Bohdan Melichar v Hradci Králové
Závod největší na českém východě, ryzí knihkupectví, nalézal se v budově České průmyslové banky na hlavním náměstí proti kostelu Panny Marie. Navazoval na přímou tradici Pospíšilovu a byl výborně vybaven. Zařízení bylo moderní, krásné -sedmnáct výkladních skříní, prostorné místnosti v suterénu, krám vysoký s galerií. Nalézal se v největším rozkvětu.
Nastoupil jsem jako sortimentář. Ještě jsem měl na starost pořádání výkladních skříní. Po čase převzal jsem agendu účetního. Bylo to pro mne veliké vyznamenání. Jeden rok vedl jsem nově založenou filiálku u Učitelského ústavu, kde jsem uplatnil svoje vědomosti papírnické.
Pan Melichar byl mně velkým učitelem. Byl považován za nejlepšího venkovského knihkupce své doby. Po pěti letech strávených v kulturně vyspělém Hradci Králové toužil jsem poznati závody jiné.

Od l. dubna l929 do 30. října l929 u firmy Josef Šolc v Kladně
Majitelkou byla paní Otilie Šolcová, vdova po znamenitém knihkupci dávno zesnulém. Byla to starší dáma neobyčejné svěžesti duševní i tělesné. Firma vlastnila knihtiskárnu a knihařství. Vedl jsem účetnictví celého závodu. (Tiskárna si účtovala odděleně.) Bezprostřední blízkost Prahy a silná konkurence dávaly městu zvláštní ráz. Mému zdraví nesvědčilo však černé Kladno. Opustil jsem závod na vlastní žádost, když firma Topič v Praze hledala sortimentáře.

Alois Nikl na sudu s tatínkem před rodným domem Na Kozinci č. 31 v Čáslavi

Od l. listopadu l929 do l5. ledna l932 u firmy Topič na Národní třídě v Praze
Byl jsem zaměstnán jako první sortimentář. Mou prací byl ruční prodej a pořádání výkladní skříně novinkové. Byl jsem v českém sortimentu, ale pomáhal jsem i jinde. Šéfem byl Jaroslav Topič ml., prokuristou Antonín Tilšer. Personál čítal asi šedesát lidí. Firma byla toho času nejlepší v Praze a vůbec největší v celé republice. Poznal jsem za své činnosti mnoho vynikajících lidí světa uměleckého, literárního i politického. Plat jsem měl nad tabulky.

Od l. srpna l932 do l5. června l933 u firmy Oldřich Trávníček v Žilině
Byl jsem vedoucím knihkupectví – bylo největší na celém západním Slovensku. Závod měl převážně klientelu českou. Prodávaly se české i slovenské knihy. Ze slovenské literatury snad nic nechybělo. Poněvadž jsme byli učitelské knihkupectví, měli jsme kompletní literaturu pedagogickou.
Pan Trávníček, ač nebyl vyučený knihkupec, dokonale rozuměl obchodu knihkupeckému i nakladatelskému. Výborný člověk, velkorysý podnikatel, pracovník neúnavný.
Přivykl jsem samostatné práci. Byl jsem v bezprostředním styku s českou i slovenskou inteligencí, která žila v naprosté shodě.
Již od roku l929 toužil jsem se státi samostatným. Hledal jsem pomalu místo k etablování. Nerad opustil jsem své místo, kam mohl jsem se vždy vrátiti. Já však po zhlédnutí obchodu pevně zakotvil v Lounech.

Desátého července l933 jsem se osamostatnil
Závod Karla Pfeiffera jsem koupil od paní Buřtové, učitelky v Pátku nad Ohří, desátého července l933. Pfeiffer ho založil v roce l929. Brzy poté prodal jej Marii Podlesné, která se zde vyučila pod vedením K. Grubera, dnes knihkupce na Kladně. Marie Buřtová, její příbuzná, koupila závod v soudní dražbě. Poněvadž ho nemohla jako učitelka vést, prodala ho v roce l933 mně.
Koncesní listina vystavena Zemským úřadem v Praze 20. listopadu l933. Karel Pfeiffer, zakladatel závodu, vyučil se u J. Trunečka v Lounech. Po prodeji byl úředníkem Aventina v Praze. Nyní je šéfem personálního oddělení továrny na letadla v Letňanech u Prahy.
Převzatý obchod jsem musel od základu přebudovati. Dalo to práci několika let, než se vrátila důvěra a klientela moje vzrostla. Začal jsem za největší světové krise. Jakmile jsem se osamostatnil, oženil jsem se 3. srpna l933. Moje choť Růžena, rozená Goldschmidová, pochází z Kolína. Měla vždy kladný poměr k literatuře. Ovládá perfektně němčinu a velice dobře angličtinu. Jest mi v obchodě výbornou pomocnicí. Spolu jsme, s malým kapitálem, vybudovali obchod dnes velice slušný a dobře zásobený, a to v místě, kde moji předchůdci nepochodili.“
Alois Nikl, bohatý zkušenostmi, plný elánu vskutku vytvoří na periferii Loun, nedaleko hlavního vlakového nádraží, výtečně zásobené knihkupectví, které je schopno obstát v silné profesní konkurenci. Dbá na pečlivou úpravu výloh, rozšiřuje sortiment o hudebniny, vydává pohlednice… Umí komunikovat s prostými lidmi. S papírnickým zbožím si mnohdy odnášejí hodnotnou knížku. Ostatně – vlak je pro četbu jako stvořený…

Manželé Niklovi v sedmdesátých letech

Život s hvězdou
Klidnější léta trvají jen krátce. Za okupace je paní Niklová nucena nosit žlutou hvězdu. Kolaborantský časopis Vlajka uveřejňuje 3l. l2. l94l noticku, v níž se o ní píše: „Židovská manželka se vesele prochází po krámě s hvězdou na půvabných prsou a obsluhuje znechucené a užaslé zákazníky.“
Čtrnáctého února l942 adresuje Aloisu Niklovi vrchní policejní komisař dopis, v němž se mj. praví : „Provedeným úředním šetřením bylo zjištěno, že ve vašem obchodu s knihami, Husova třída, jest přítomna při prodeji knih Vaše manželka Růžena Niklová, která jest židovkou.
Vzhledem k tomu, že její přítomnost a činnost v obchodě vyvolává nepříznivou odezvu u kupujícího arijského obyvatelstva, zakazuji Vám s okamžitou platností, s ohledem na veřejný klid a pořádek, jakoukoliv přítomnost a činnost Vaší manželky Růženy.“ Dále následovala hrozba odnětí živnostenského oprávnění.
Nejtěžší je pro manžele rok l944. Paní Niklová odjíždí do terezínského koncentráku. Její muž je internován v pracovním táboře v Tvoršovicích u Benešova (26. 7. l944 – 5. 5. l945).

Osoba nespolehlivá (po letech spolehlivá)
Po válce Niklovi obnovují svou živnost. Poválečné vydechnutí ovšem netrvá dlouho. Komunistickým aktivistům v Lounech se nezamlouvá Niklova činorodost a široký sortiment literatury, nikterak rusofilsky orientovaný. Již 22. října l948 mu soudruzi píšou: „Vzhledem k tomu, že jste byl místním akčním výborem NF označen za osobu nespolehlivou, zakazuje Vám ONV v Lounech držení a používání soukromé telefonní stanice.“
Bezelstný živnostník se marně brání: „Nemohu býti označen jako osoba nespolehlivá. Jsem jen občan hledící si své denní kulturní práce ve svém knihkupeckém a papírnickém závodě.“
Konečný verdikt úřadů zněl: „Jste zbaven volebního práva a vyloučen z veřejného a politického života.“
Na Silvestra l948 se Alois Nikl „dobrovolně“ vzdává knihkupecké koncese. Definitivně se hroutí jeho plán na vybudování lounského Domu knihy… V roce 1950 je zařazen jako dělnický brigádník do Severočeských cihelen. Lékaři ovšem konstatují neuspokojivý zdravotní stav. Zoufalý knihkupec obchází novodobé mocipány. Kdosi se nad ním slitoval, a tak se A. Nikl navrací jako příručí do vlastního knihkupectví, kam už vtrhla budovatelská literatura. Politické tání ho posléze instaluje do vznešené role vedoucího. Pracuje ovšem i se svou paní s bývalým nasazením. Specializuje se na hudebniny. Objednává je i z ciziny. Zásobuje jimi umělecké školy po celé republice. S vděčností na něj vzpomíná řada učňů. Lehce provokuje razítkem „50 let knihkupcem“. Stále propaguje heslo : „Každá kniha si najde svého zákazníka.“ V roce l976 odchází pan knihkupec do důchodu. V obchodě ale pracuje nadále. Smutný je pro Nikla rok l981, kdy se loučí se svou paní. Knihkupectví u nádraží končí. Je přestěhováno na Suzdalské náměstí. Tady najdou lounští čtenáři oblíbeného knihkupce až do roku l985. Smrt si pro něj přišla 29. července l987.

Vzpomínka na srpen l968
V písemnostech pana Nikla se zachoval obsáhlý soubor dopisů, který má počátek v pochmurných dnech srpna l968. Niklovi byli pár dní po okupaci voláni na lounské nádraží. Tam našli dvě bezradné studentky – Italku a Francouzku. Paní Niklová tlumočila, pan Nikl jednal… Obě jely kamsi na Žatecko za českými kamarády na chmel. Sovětská invaze je ale zastavila. Niklovi je naložili do auta, ale chmelové pátrání neskončilo úspěchem. A tak studentky nocovaly u Niklů. Pan knihkupec jistil i návrat do Prahy. Francouzka Helena Morizur v dopisech mnohokrát opakovala: „Nikdy Vám dost nepoděkuji za Vaši pohostinnost. Byla jsem spokojená, že jsem navštívila Vaši malebnou zemi, že jsem prožívala Vaše události.“ ( V roce 2001 jsem napsal na adresu paní Morizur. Za pár dní přišla vřelá odpověď. Přátelství Louny – Brest bylo obnoveno.)

Z vyprávění Marie Školové
„Niklův otec byl holičem, ale zakládal si na měšťanské tradici jeho rodu. Potrpěl si na okázalé vystupování. Třeba na rodinné procházky bylo najímáno děvče, jež působilo pro veřejnost jako chůva. V čem spočívala Niklova oblíbenost? Byl to prostý, výjimečně čestný člověk. Nevěděl, co je lež. Jeho důvěřivost byla bezmezná. Pro splnění zákazníkova přání byl ochoten učinit cokoli. Neměl klid, dokud čtenářský požadavek kladně nevyřídil. Byl neobyčejně společenský. Každému v okolí lichotil, neustále se klaněl, ženám líbal ruku. Vždy souhlasil s názorem spolubesedníka a rád definoval kruhem. Např.: ,Kniha je kniha.‘ Chodil vždy perfektně upraven. Často se svěřoval: ,Já se mohl stát jedině knihkupcem. Na nic jiného bych se nehodil.‘ Stále sledoval informace o knižních novinkách. Ovšem na četbu samotnou mu moc času nezbylo.
Byl velice hovorný. Měl neustále potřebu být ve společnosti, vyprávět, svěřovat se... Kouzelná byla jeho nezručnost. V tomto ohledu byl naprosto bezbranný. Auto řídil rád, ale jen dopředu. Mnoho energie věnoval v poválečných letech výcviku oblíbeného vlčáka Alana.“
Ivo Markvart

 

Pozn. red.: článek v tradiční grafické úpravě REGIZu bude vytištěn jako separátní tisk. Pro jeho získání kontaktujte naší redakci nebo dr. Ivo Markvarta, ředitele lounské knihovny. Stáhnout si jej můžete ve formátu PDF ZDE.

Zpět na obsah


ŽIDOVSKÁ HUDBA V LOUNSKÉ KNIHOVNĚ

Lounská knihovna je známá bohatou ediční činností, ale upozorněme i na agilní hudební oddělení, které v rámci grantu uděleného Ministerstvem kultury ČR Knihovna 21. století, jehož součástí je projekt Židé, Arabové a my, rozšířila sbírku hudebních nosičů o kompakty s židovskou hudbou. Stranou necháme osm cédeček vesměs arabského popu, kterému autor zprávy nerozumí a jehož přínosnost je pro jeho osobu nulová, a věnujme se patnáctititulovému zbytku. Na úvod by bylo fér říci, že s výběrem pořizovaných nahrávek měla moje osoba co do činění, nepovažuji se sice za odborníka, ale rozhodně je moje sbírka židovské hudby několikanásobně větší než má lounská knihovna a snad už dokážu posoudit, co by bylo vhodné pro nabídku případným posluchačům v Lounech pořídit.
Problematický už je termín židovská hudba, protože do něj náleží různé formy synagogálního zpěvu (od archaických po ovlivněných evropskou operní tvorbou), lidová hudba sefardských židů (původem španělských, po vyhnání žijících v bývalé Osmanské říši, jazykově i kulturně opravdu blízkých bývalé domovině), stejně tak muzika židů z Arabského poloostrova i Íráku. Někdy se za židovskou označuje moderní vážná hudba židovských autorů, ta se samozřejmě od francouzské nebo německé (často je ostatně její součástí) v ničem podstatném neliší. Nesmíme samozřejmě zapomenout na současnou izraelskou pop music. To vše bylo ponecháno stranou.
Byly vybrány pouze nahrávky, reprezentující tzv. klezmer (v původním slova smyslu hudebník, přeneseně taneční hudba východoevropských židů v prostoru Polska, Litvy, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska, Rumunska, Maďarska a Slovenska) a písně v jidiš (jazyce těchto židů, konglomerát středověké němčiny, hebrejštiny a slovanských jazyků), což je žánr s prvním jmenovaným úzce související. Klezmerová scéna je dnes velmi rozvětvená a věnují se jí i lidé bez židovských předků, což ale není žádné novum, protože i ve své vlasti byl často klezmer hrán i Romy a slovanskými hudebníky. Nejvíce se mu samozřejmě daří v USA, kde jsou nejširší komunity jidiš mluvících židů a kde už 25 prožívá tato hudba svou renesanci, i když nikdy předtím nevymizela. V Evropě je velmi silná scéna v Nizozemí (např. Di Gojim), Německu, Rakousku a Maďarsku (kapely z této země se věnují vesměs tomu nejautentičtějšímu klezmru,je to totiž jediná země východní Evropy (necháváme stranou poněkud specifické podmínky Ruska), kde židovské obyvatelstvo stále tvoří podstatnou část veškeré populace a je zde tedy na co navazovat. Klezmerové kapely samozřejmě existují i ve Francii, Británii, Itálii, Švédsku, Polsku i u nás (např. Klec).
Výběr byl vesměs zvolen takový, aby posluchači získali trošku ucelenější přehled po tomto žánru (i když 15 CD je opravdu málo - v současném boomu world music představuje klezmer jeden z vůdčích žánrů) a aby se jednalo vesměs o nahrávky, které se špatně u nás shánějí (lecos je alespoň v Praze běžně v prodeji), i když toto pravidlo nebylo striktní.
Nejznámější kapelou u nás z této líhně jsou The Klezmatics, kteří dobře znějí mladším posluchačům. Mají trošku uhlazenější,i když hodně rockový, zvuk, dost přehledné bicí a výborné jazzem vychované muzikanty.Vybrali jsme třetí album Jews with Horns zdobené dělnickou písní In Kamf (židovské dělnické písně se až na nepatrné výjimky málo nahrávají, jednou z mála je Ale Brider). Všechny desky Klezmatics se dají bez problémů sehnat i u nás.
Většina členů skupiny se angažuje v mnoha dalších projektech a kapelách. Zpěvák a akordeonista Lorin Sklamberg a trumpetista Frank London se spojili s jazzovým pianistou, taktéž židovského původu, Uri Cainem a vytvořili projekt Nigunim, chasidské popěvky v hebrejštině a jidiš, někdy trošku víc šramlově upravené, podruhé jazzově (letos vyšel podobný projekt The Zmiros Project, ovšem už s jiným pianistou).
Houslistka Alicia Svigals natočila album Fidl, s nímž ji pomáhali nejen někteří spoluhráči z Klezmatics, ale i členové dalších důležitých amerických klezmerových kapel. Album bývá právem označováno jako folkloristické a ukazuje, jakým způsobem, tehdy ovšem téměř výhradně muži, se hrálo na začátku století. Podobných nahrávek už vzniklo několik a málokdy na nich chybí cimbál a kontrabas, avšak akordeon a klarinet-později nejtypičtější klezmerové nástroje-bývají na nich užity střídměji.
Tím jsme se dostali právě ke klarinetovým nahrávkám. Roku 2002 vyšlo v reedici klasické album Davea Tarrase (rozhodně nejvýznamějšího instrumentalisty klezmeru jako takového, jenom množství jeho nahrávek je impozantní, jemu konkurující Brandwine, i když hodnocen často jako invenčnější, natočil proti němu nepatrný zlomek) a Sama Musikera Tanz! z 50. let. Nádherně našlapaný mix východoevropské a orientální melodiky se swingujícím drivem, jaký by dneska těžko někdo zahrál.
Tarrasův žák Andy Statman patří mezi současné veličiny klezmeru, i když u nás je prakticky neznám. Hraje kombinaci klezmeru s akustickým country a novou akustickou hudbou. Jedno z alb Songs of Our Fathers natočil s mandolinistou Davidem Grismanem.Typický sofistikovaný zvuk klarinetu a strunných nástrojů pro ty, kteří mají blížeji k Irsku a Skotsku než Ukrajině.
Jako třetí klarinetové album jsme vybrali The Art of Klezmer Clarinet Margot Leverett, doprovazené vesměs členy současných The Conservatory Klezmer Orchestra. Klasický klezmerový taneční repertoár hraje respektovaná klarinetistka.
Kromě sólových alb kvalitních instrumentalistů bylo samozřejmě nutné vybrat i další kvalitní kapely a jejich desky. Nejčastěji nahrávajícím bandem jsou The Klezmer Conservatory Band, jehož poslední nahrávky se u nás normálně distribuují. U těch úplně nejstarších tomu tak není. Knihovna si proto pořídila dvojku Yiddishe Renaissance a trojku A Touch of Klez! . V kapele tehdy hrál dnes významný avangardně jazzový klarinetista Don Byron či šéf Klezmatics Frank London. K dnešku se složení dost prostřídalo, ale neodešla hlasová ekvilibristka Judy Bressler a dirigent Hankus Netsky.Podobný jazzově velkoorchestrový sound mají i chicagští Maxwell Street Klezmer Band, na jejich třetím albu You Should Be So Lucky! vedle klasických písní a tanečních kousků najdeme i jednu věc v ruštině (je to Ach Odessa a připomeňme, že výborný syrový ruský židovský repertoár oděský s garmoškou a klarinetem nabízí Alik Kopyt se skupinouPoza na albu Odessa,který si již dříve knihovna též pořídila - skutečně stojí za poslech), což je u této kapely pravidlem, protože v ní působí ruskožidovští emigranti.
Posledním klezmerbandem vybraným do fonotéky knihovny se stal New Orleans Klezmer Allstars s The Big Kibosh, což je reprezentant té divočejší linie židovské hudby. Hrají hodně nahlas, rychle a často užívají funky rytmiku.
Důležité jsou i archivní nahrávky.Sám bych si představoval, že by si knihovna mohla časem pořídit některé výběry předválečného Aby Schwarze či jiného orchestru, což se zatím nestalo a musí se spokojit s kompilacem Music from Yiddish Radio Project a From Avenue a to the Great White Way, na jejichž přípravě (stejně jako na reedici Tanz!) se podílel významný muzikolog specializovaný na klezmer Henry Sapoznik. Na první desce najdeme hlavně tzv. yiddish swing (např. Barry Sisters), různé jingly a reklamy a několik klezmerových nahrávek (již jmenovaného N. Brandwina,dále D. Tarrase), na druhém dvojalbu spoustu jidiš písní z nahrávek od desátých let dále ve výborné kabareně autentické interpretaci (Abe Moskowitz, David Medoff, Peisakhe Burnstein, Aaron Lebedeff), nahrávky Aby Schwartze a hodně židovských jazzových orchestrů, které se už tradičnímu klezmeru hodně vzdálily.
Nakonec nám zbývá trojice současných nahrávek klasických jidiš písní. Zpěvačka Adrienn Cooper a klavírista Zalmen Mlotek nahráli desku Ghetto Tango, na níž slyšíme hlavně písničky z ghet ve Vilniusu, Krakově a Lodži, vzniklých za nacistického teroru a plné hlubokého pesimismu. Slyšíme tu parafráze na idylické Rosinkes mit mandlen a Oyfn pripečik i slavné tanfo Friling, stejně tak několik bojovných partizánských písní. Syrové a hutné.
Několik koncentráčnických písní zařadila na svůj výběr Yiddish Songs i izraelská písničkářka Chava Albernstein (všichni výše zmiňovaní interpreti působí v USA), ale hlavně na něm najdeme klasičtější parodické a sentimentální písně.Proti orchestrálnímu zvuku desky Albernstein je CD Yankele Francouze Moshe Leisera (knihovna vlastní i jeho starší studiovou nahrávku Tendresses et Rage) více komornější a šansonovitější. Kytara, housle, akordeon. Repertoár velmi podobný Albernsteinové.
Pavel Straka