ZPĚT NA REGIZ HOME

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ročník 9 / 2004

 

Archiv
Články 2002
Články 2003
Články 2004
Články 2005
Články 2006
Články 2007
Články 2008
Články 2009
Články 2010
Články 2011

 


Vážení čtenáři,
REGIZ, ročník 9/2004, vychází již třetím rokem výhradně na internetu. Vedly k tomu důvody ryze ekonomické. Nicméně ochuzeni nebudou ti, pro něž je tištěná verze nezbytností či „pouhou příjemností“. Mohou si vybrané články stahovat ve formátu PDF (v původní tradiční grafické úpravě REGIZu) a číst na monitoru svého (cizího) počítače nebo vytisknout...
Články se zde objevují průběžně, jak je autoři dodají. O aktualizacích budete již tradičně informováni rovněž na úvodní stránce tohoto webu.

Veškeré texty a fotografie zveřejněné na těchto stránkách podléhají autorskému zákonu. Pokud je však použijete s uvedením zdroje a autora, je vše v pořádku... :-))


Obsah:

Bratři Špottové a „Školní muzeum“ v Lounech / Antonín Hluštík

 


 

 

BRATŘI ŠPOTTOVÉ A „ŠKOLNÍ MUZEUM“ V LOUNECH

 

Když byla na podzim 1868 zahájena výuka v nové budově hlavní školy čp. 101/102 v Pražské ulici v Lounech, publikoval tehdejší učitel přírodopisu J. V. Neudörfl seznam tzv. školního muzea neboli inventář učebních pomůcek pro jednotlivé obory výuky1). Pod pořadovým číslem 17 tohoto seznamu jsou uvedeny tři skřínky hmyzu , věnované údajně lékařem MDr. Janem Špottem. Při studiu ve Státním okresním archívu Louny byly nalezeny dva dopisy, jež dokládají, že dárcem nebyl jmenovaný, ale jeho starší bratr MDr. Karel Špott2). Svědčí o tom hned první dokument, jehož znění je následující:

„Slavnému představenstvu královského města Loun! Co příspěvek k pomůckám učebním pro právě nově zřízenou českou realní školu v městě Lounech zasílám sbírku hmyzu zvláštním ohledem na užitečnost neb škodlivost pilně sestavenou. Doufám, že skrovný ten dar snad vítaný bude, by poskytl příležitost k snadnějšímu názornému vyučování. V Panenské Tejnici dne 12. června 1868 s úctou Dr Karel Špott.“

Dopis, psaný na tehdejší dobu velmi pěknou češtinou, byl v podatelně lounské radnice evidován téhož dne pod č. 713/1868 a je zřejmé, že současně s ním byl doručen i dar pro školní sbírky. Dnes již asi nezjistíme, jaké exempláře užitečného a škodlivého hmyzu ony tři krabice obsahovaly, avšak je jisté, že dárce byl odborníkem na slovo vzatým.
Karel Špott (1811-1875) pocházel z Prahy a vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlo-Ferdinandovy, kde také 29. července 1842 promoval. Počátkem šedesátých let 19. století působil jako obecní lékař (Kommunalarzt) v Panenském Týnci. Do obvodu jeho prakse náležely ještě obce Hříškov, Smolnice, Toužetín, Vrbno nad Lesy, Žerotín a Žichovice, přičemž byl zároveň odpovědný za očkování v Bedřichovicích, Doníně, Hříškově, Nové Vsi, Úhercích a Vinařicích3). Ve své době byl považován za dobrého entomologa amatéra, který se zabýval sběrem hmyzu zabýval mimo jiné také při svých cestách za pacienty. To mu pochopitelně umožňovalo podrobně poznat entomofaunu Lounska a stát se jejím uznávaným znalcem.
Představitelé města Loun přijali Špottův dar s uznáním, což se projevilo také na květnatém slohu obecního tajemníka Rudolfa Wunše, který dárci odpověděl:
„Blahorodému Pánu, panu Dru Karlu Špottovi. Velezasloužilému lékařovi v Panno Týnci! Velmi mile a radostně překvapil nás dar, kterýž jste Vašnosti naší nastávající české reální škole věnovati ráčil. S nelíčenou radostí vítali jsme sbírku tak krásně upravenou, spatříce v tom výbornou pomůcku učební. Potěšilo nás to tím více, anžto to první dar jest, který věnován byl škole naší, jakožto proto, že měli jsme potěšení seznati v našem okresu muže tak spanilomyslného, muže, jenž na jevo dal lásku a náklonnost ku zdaru ústavu blahodárného, jakýžto má býti škola naše.Vážíce si nade vše tak vzácných darů, kterýchž naše škola tak zapotřebí má a míti bude, považujeme to za svou svatou povinnost, vysloviti Vašnosti nejvřelejší díky své, zároveň podotýkajíce, že jméno Vašnostovo zaznamenáno bude na prvním místě v seznamu šlechetných dárců a podpůrců realné školy naší. Z rady královského města Loun, dne 17. června 1868.“
Je typickou ironií osudu, že ve zveřejněném seznamu dárců do školních sbírek z roku 1868 Špottovo jméno na prvním místě uvedeno nebylo. Prvních dvanáct položek totiž tvoří pomůcky, jež zakoupila slavná obec lounská, a pod čísly 13 až 16 se nacházejí dary školního katechety J. Černohouze a lounského měšťana Jana Roháče. Velezasloužilému lékařovi z Panno Týnce MDr. Karlu Špottovi mohlo být útěchou, že svým 17. místem uhájil umístění alespoň v první čtvrtině celkového pořadí 71 položek seznamu. Ostatně, kde bylo psáno, že odborný učitel Neudörfl musel respektovat sliby, dané před několika měsíci městskou radou, když nerespektoval ani křestní jméno dárce.
Uvedení MDr. Jana Špotta (1813-1888) jako domnělého dárce kolekce hmyzu, vytištěné v oficiálním věstníku školy, bylo přesto omylem nechtěným a lidsky pochopitelným. Neboť mladší bratr skutečného dárce Jan Špot byl ve své době také známým a uznávaným lékařem. Podle českého psychiatra V. Vondráčka4) působil od roku 1843 v nemocnici pro přírodní léčení v pražském vychovávacím ústavu Budeč, založeném K. S. Amerlingem. Později otevřel vlastní soukromou nemocnici s lázněmi pro chronické vnitřní nemoci na Senovážném náměstí. Entomologem nebyl, zato jej historikové českého lékařství považují za prvního docenta balneologie u nás.
A. Hluštík

_______________
1) Věstník hlavní, nižší realné, vyšší dívčí a průmyslové školy v královském městě Louny za I. půlletí školního roku 1968, str. 32-34, Louny 1868; též A. Hluštík - M. Poláková: Vznik a povaha přírodovědných sbírek. - Sborník ke 110. výročí Okresního muzea v Lounech, str. 13-26, Louny 1999.
2) SOkA Louny, fond měst. úřadu Louny, karton č. 191, složka pro rok 1868.
3) Statistische Tafeln des Launer Bezirkes, str. 131, Prag 1862.
4) V. Vondráček: Lékař dále vypravuje, Praha 1977.

ZPĚT


KRONIKA 2004